Giỏ hàng

OCOP - PHÁT HUY TÀI NGUYÊN BẢN ĐỊA


🔰 “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One Commune, One Product- viết tắt là OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

🔰 Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.


🔰 Chương trình OCOP tương tự như chương trình “Mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản (tiếng Anh là One Village, One Product- viết tắt là OVOP)", được triển khai ở Nhật bản từ thập niên 70 và đã mang lại nhiều lợi ích người dân Nhật Bản, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn.


🔰 123 Farm vinh hạnh với cả 2 sản phẩm đầu tay trong quá trình khởi nghiệp, đều được chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn Tiêu biểu 2020 và chứng nhận OCOP 3 sao 2020, khẳng định một lần nữa, chất lượng sản phẩm luôn là tiêu chí hàng đầu trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm của chúng tôi.


Danh mục tin tức

Từ khóa